Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

 • Inspelning från webbinarium om Svensk finanspolitik 2020  20 maj 2020

  Nu finns inspelningen av vår konferens om Svensk finanspolitik 2020 den 14 maj upplagd tillsammans med bilder från presentationerna.Webbinarium Svensk finanspolitik 2020, 14 maj 2020
 • Nya ledamöter  14 maj 2020


  Vid sitt sammanträde den 7 maj fattade regeringen, i enlighet med valberedningens förslag, beslut om att att utse Annette Alstadsæter och Mats Dillén till nya ledamöter och Lars Heikensten till ordförande i Finanspolitiska rådet. Ledamöterna och ordförande utses på tre år från och med 1 juli 2020.Regeringen förlängde vid sammanträdet Åsa Hanssons förordnande som ledamot i rådet med ett år från den 1 juli.Regeringen förordnar dessutom Lina Aldén att vara vice ordförande i rådet.
 • Webbinarium om Svensk finanspolitik 2020  14 maj 2020

  Finanspolitiska rådet anordnar i år ett webbinarium om rapporten ”Svensk finanspolitik 2020” som publicerades den 13 maj.Karolina Ekholm (professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet) och Ola
  Olsson (professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet) kommenterar årets
  rapport vid webbinariet.
  Tid: Torsdagen den 14 maj, kl. 09.00–10.30
  Konferensen genomförs som ett webbinarium i Zoom. Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla. För att delta på webbinariet klicka på nedanstående länk:https://zoom.us/j/95695735423Som deltagare kan du under punkten ”Repliker och diskussion med publiken” ställa frågor: använd funktionen ”Raise Hand” eller ställ frågor skriftligt genom ”Q&A”.För frågor om själva webbinariet/Zoom kontakta Axel Malmcrona på Finanspolitiska rådets kansli (axel.malmcrona@fpr.se, 08-453 59 92).Inbjudan till webbinariumPDFPresentationsbilder från webbinariet:Harry Flam – PresentationPDFKarolina Ekholm – PresentationPDFOla Olsson – PresentationPDF
 • FINANSPOLITISKA RÅDETS RAPPORT 2020  13 maj 2020

  Finanspolitiken 2020 är förenlig med det finanspolitiska ramverket Coronapandemin har medfört kraftiga fall i den ekonomiska aktiviteten världen över. Det råder stor osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen. Krisåtgärderna har lett till en betydande avvikelse från överskottsmålet och till att utgiftstaket har höjts kraftigt. Detta bryter inte mot det finanspolitiska ramverket. Ramverket syftar till att skapa både hållbara offentliga finanser och en finansiell buffert som kan och bör användas vid djupa lågkonjunkturer och oförutsedda kriser. På längre sikt är dock finanspolitisk disciplin, långsiktigt hållbara offentliga finanser och en finansiell buffert lika viktiga som tidigare.Krisåtgärderna är ändamålsenliga och snabbt genomförda Krisåtgärderna har generellt sett varit ändamålsenliga och har med tanke på omständigheterna gått snabbt att genomföra. En del åtgärder har dock tagit relativt lång tid att få på plats. Det är svårt att nu avgöra om omfattningen av de hittills beslutade åtgärderna är tillräcklig. Det finns sannolikt ett offentligfinansiellt utrymme för ytterligare krisåtgärder och även finanspolitiska stimulanser när ekonomin inte längre hämmas av coronarelaterade restriktioner. Samtidigt tror vi inte att aktiv finanspolitik fullt ut kan neutralisera de ekonomiska skadeverkningarna av pandemin.Klargör statens ekonomiska ansvar och förbered lämpliga åtgärder Vi rekommenderar att regeringen tillsätter en utredning med uppgift att föreslå ändamålsenliga, effektiva, snabba och administrativt enkla åtgärder med liten risk för missbruk som ska kunna aktiveras vid ett drastiskt fall i aktiviteten i delar av eller hela ekonomin. En sådan utredning bör även klarlägga statens ekonomiska ansvar för konsekvenserna av extraordinära händelser som en pandemi.Värna budgetprocessen I februari 2020 tog finansutskottet för första gången initiativ till att ändra budgeten för innevarande år. Även om detta inte stod i strid med budgetreglerna innebar det ett avsteg från principen om en sammanhållen budgetbehandling och en försvagning av budgetprocessen.Risker för ohållbara offentliga finanser på lång sikt Konjunkturinstitutets beräkningar före coronapandemin visade att de offentliga finanserna inte var långsiktigt hållbara men att det endast behövdes en mindre förstärkning för att de skulle bli hållbara. Rådets känslighetsberäkningar visar emellertid att hållbarheten försämras betydligt med rimliga antaganden om något högre arbetslöshet eller högre löneökningar i välfärdssektorn.Teknisk utveckling och svensk arbetsmarknad Den tekniska utvecklingen med ökande robotisering och användning av s.k. artificiell intelligens kommer att leda till förändringar på arbetsmarknaden. Rådet bedömer att det i dagsläget inte finns några starka skäl att tro att automatiseringen generellt sett skulle drabba löner eller sysselsättning. Den tekniska utvecklingen kan dock – liksom tidigare – påverka löneskillnader mellan yrkesgrupper och sektorer samt regionala skillnader.Ytterligare information Rapporten Svensk finanspolitik 2020 överlämnas till regeringen i dag. Finanspolitiska rådet består av Harry Flam (ordförande), Kari Lotsberg (vice ordförande), Lina Aldén, Åsa Hansson, Ragnar Torvik och Pär Österholm.Kontakt Vill du veta mer, kontakta rådets ordförande Harry Flam (tel. 070-918 85 45) eller kanslichef Joakim Sonnegård (tel. 08-453 59 88).
  Svensk finanspolitik 2020PDFSe presskonferensen på Youtube
  SammanfattningPDFPressmeddelandePDF
  Summary (English)PDFBilder från presskonferensenPDF

 • Publicering av Svensk finanspolitik 2020  13 maj 2020

  Onsdagen 13/5 kl 11.15 publicerar rådet sin rapport Svensk finanspolitik 2020 .Klockan 11.30 hålls en pressträff via Zoom. Pressträffen nås via nedanstående länk:https://zoom.us/j/97695709859För frågor om pressträffen/Zoom kontakta Axel Malmcrona på Finanspolitiska rådets kansli (axel.malmcrona@fpr.se, 08-453 59 92).Inbjudan till pressträffenPDF