Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Kungsgatan 12-14

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

 • Lina Aldén och Pär Österholm föreslås som nya ledamöter i Finanspolitiska rådet  4 mars 2019

  Peter Englund och Bertil Holmlund lämnar sina uppdrag som ledamöter i Finanspolitiska rådet när deras förordnanden löper ut den 30 juni i år.Nya ledamöter i Finanspolitiska rådet utses av regeringen efter förslag från den valberedning som finns vid myndigheten. Valberedningen har vid sitt sammanträde idag beslutat att föreslå Lina Aldén och Pär Österholm som nya ledamöter i rådet från och med den 1 juli 2019. Valberedningens beslut var enhälligt.Valberedningen beslutade vidare att föreslå regeringen att utse Harry Flam till ordförande för rådet i ytterligare ett år, dvs. fram till den 30 juni 2020. Valberedningen föreslår även att Kari Lotsbergs och Ragnar Torviks förordnanden förlängs med ett år, dvs. fram till den 30 juni 2020, samt att Åsa Hanssons förordnande förlängs med ett år, dvs. fram till den 30 juni 2021. Valberedningen var i samtliga dessa beslut enhällig.PressmeddelandePDFCV Lina AldénPDFCV Pär ÖsterholmPDF
 • FINANSPOLITISKA RÅDETS RAPPORT 2018  14 maj 2018

  Finanspolitiken är förenlig med överskottsmålet – men regeringens beräkningar är optimistiska Om man blickar bakåt har målet om ett offentligt sparande på 1 procent av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel inte uppnåtts. Det nya målet på 1/3 procent som gäller från 2019 har heller inte uppnåtts sett över de gångna åtta åren. Om man blickar framåt bedömer vi att det sparande som regeringen beräknar för 2018–2019 är förenligt med både det gällande och det nya lägre överskottsmålet. Vi anser dock att beräkningen är väl optimistisk: den förut­sätter att jämvikts-arbetslösheten är lägre och potentiell BNP högre än vad andra prognos­makare bedömer.Den aktiva finanspolitiken är alltför expansiv Svensk ekonomi har sedan flera år haft en allt starkare konjunktur. Trots detta har den aktiva finanspolitiken snarare förstärkt än dämpat konjunkturuppgången; det konjunkturjusterade sparandet har minskat i ett par års tid. Finanspolitiken är därför inte väl avvägd. Regeringen har lagt för liten vikt vid överskottsmålet när det gäller att anpassa finans­politiken till konjunkturen. Finanspolitiken borde vara mer åt­stramande, dels för att minska risken för överhettning, dels för att öka det framtida utrymmet för konjunkturstabiliserande åtgärder. Rådet menar, till skillnad från regeringen, att det i dagsläget inte finns skäl att understödja penningpolitiken med finanspolitiska åtgärder.Höga krav på arbetsmarknadspolitiken framöver Sysselsättningsgraden i Sverige är alltjämt högst i Europa. Den stora invandringen under 2015–2016 medför emellertid att alltfler personer i arbetskraften har en svag anknytning till arbetsmarknaden. Vi bedömer att regeringen inte kommer att nå sitt mål om att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. Regeringen borde, som rådet tidigare föreslagit, omformulera sitt arbetslöshetsmål till separata mål som är nära kopplade till de problem som finns på den inhemska arbetsmarknaden. Det gäller i synnerhet arbets­marknadsutsikterna för dem som saknar gymnasieut­bildning, utomeuropeiskt födda och nyanlända. Vi bedömer att det utöver regeringens åtgärder och överenskommelsen mellan arbetsmarknadens parter om tidsbegränsade etableringsjobb finns ett behov av att parterna också öppnar upp för enkla jobb som inte är tidsbegränsade.Ändringar av kapitalbeskattningen har gynnat höginkomsttagare Inkomstspridningen har ökat de senaste decennierna. Den viktigaste förklaringen till detta är att kapitalinkomsterna har ökat och blivit mer koncentrerade till höga inkomstskikt. Efter 1991 års skattereform har en rad förändringar genom­förts i kapitalbeskattningen. Samman­taget har dessa reformer inneburit en lägre genomsnittlig skatt på kapitalinkomster, större skillnader mellan skatten på olika slags kapital­inkomster och en större asymmetri i förhållande till avdragsräntor. Ändringarna har främst gynnat hushåll med höga inkomster. Samtidigt som den löpande beskattningen av fastigheter sänktes 2007 skärptes beskattningen av realiserade kapital­vinster på fastigheter. Detta har troligen bidragit till att minska rörligheten på bostadsmarknaden. En kommande skattereform bör utformas så att skatten på bostäder i större utsträckning tas ut löpande i relation till bostadens värde och i mindre utsträckning på den realiserade kapital­vinsten.Ytterligare information Rapporten Svensk finanspolitik lämnas till regeringen i dag. Finanspolitiska rådet består av Harry Flam (ordförande), Kari Lotsberg (vice ordförande), Peter Englund, Cecilia Hermansson, Bertil Holmlund och Ragnar Torvik.Kontakt Vill du veta mer, kontakta rådets ordförande Harry Flam (tel. 070-918 85 45) eller kanslichef Joakim Sonnegård (tel. 08-453 59 88).
  Svensk finanspolitik 2018PDFSe presskonferensen på SVT Forumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  SammanfattningPDFPressmeddelandePDF
  Summary (English)PDFBilder från presskonferensenPDF
   
 • Rådet talar klarspråk  3 maj 2018

  Både tidigare och nuvarande politisk ledning vid Finansdepartementet har sagt sig vara missnöjda med tonfallet i rådets rapporter och pressmeddelanden. Finanspolitiska rådet gav därför hösten 2017 Anna-Malin Karlsson, professor i nordiska språk vid Uppsala universitet, i uppdrag att undersöka om det finns en rent språklig grund för detta missnöje. Anna-Malin Karlsson finner att rådets texter är påfallande ”klarspråkliga”, dvs. texterna är tydliga med sina poänger och sällan svårbegripliga. Det gör dock att tonen av en del kan uppfattas som alltför oinlindad och tvingande. Detta raka och tydliga språk har vuxit fram över tid, sannolikt i takt med att rådet hittat sin roll och position som granskare. Anna-Malin Karlsson finner att det på denna punkt inte går att se några tydliga skillnader i rådets texter beroende på vem som är finansminister.Har du frågor om rapporten kontakta Anna-Malin Karlsson (018-471 6879).Neutralt eller inte? Språkliga analyser av Finanspolitiska rådetsPDF
  sammanfattningar och pressmeddelanden 2012–2017PDF

 • Konferens om Svensk finanspolitik 2018  17 maj 2018

  Finanspolitiska rådet anordnar en konferens om rapporten ”Svensk finanspolitik 2018”.Rapporten kommenteras av Lena Hagman (chefekonom, Almega) och Pär Österholm (professor i finansiell ekonomi vid Örebro universitet).Moderator är är journalisten Marianne Rundström.Tid: Torsdag den 17 maj, kl. 09.15–11.00.
  Plats: IVAs Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm.
  Anmälan görs till konferens@finanspolitiskaradet.se senast den 14/5. OBS! endast ett fåtal platser kvar! Inbjudan till konferensen.PDF
 • Finanspolitiska rådet föreslår ny ledamot  22 mars 2018

  Cecilia Hermansson lämnar sitt uppdrag som ledamot i Finanspolitiska rådet när hennes förordnande löper ut den 30 juni i år.Nya ledamöter i Finanspolitiska rådet utses av regeringen efter förslag från rådet. Rådet har vid sitt sammanträde idag beslutat att föreslå Åsa Hansson som nya ledamot i rådet från och med den 1 juli 2018. Beslutet var enhälligt.Åsa Hansson är docent i nationalekonomi och lektor vid nationalekonomiska institutionen och Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet. Åsa Hansson har framför allt ägnat sig åt skatteforskning och även varit expert i statliga utredningar om skattefrågor i både Sverige och Danmark.Ytterligare information Enligt regeringens instruktion för Finanspolitiska rådet är ledamöterna förordnade för en bestämd tid, högst sex år i följd för ordförande och högst tre år i följd för övriga ledamöter.Vill du veta mer, kontakta ordförande Harry Flam tel. 070–918 85 45.Skrivelse till regeringenPDFÅsa Hansson CVPDF
 • SEMINARIUM 4 DECEMBER 2017  10 år med Finanspolitiska rådet - vad händer härnäst?

  Med anledning av att Finanspolitiska rådet fyller 10 år hölls ett seminarium i Stockholm.Medverkande:
  Karolina Ekholm - statssekreterare vid finansdepartementet
  Anders Borg - tidigare finansminister
  Harry Flam - ordförande i Finanspolitiska rådet
  John Hassler - tidigare ordförande i Finanspolitiska rådet
  Lars Jonung - tidigare ordförande i Finanspolitiska rådet
  Lars Calmfors - tidigare ordförande i Finanspolitiska rådet

  Moderator var Karin Pettersson, politisk chefredaktör på Aftonbladet.Presentationsbilder:
  Karolina EkholmPDF
  Lars JonungPDF
  Lars CalmforsPDF
  Se video från seminariet här.öppnas i nytt fönster
 • 2017 års rapport på engelska  8 december 2017

  Rapporten Svensk finanspolitik 2017 finns nu tillgänglig i engelsk översättning.Swedish Fiscal Policy 2017PDF
 • Seminarium: Tio år med Finanspolitiska rådet  30 oktober 2017

  Finanspolitiska rådet har varit verksamt i tio år och med anledning av detta bjuder vi in till ett seminarium. Statssekreterare Karolina Ekholm redogör för de förändringar av det finanspolitiska ramverket som Överskottsmålskommittén kom överens om, bland annat vad som ska gälla för rådets arbete framöver. Seminariet kommer även att summera erfarenheterna från de tio år som gått.Medverkade:
  Karolina Ekholm (statssekreterare vid Finansdepartementet), Anders Borg (tidigare finansminister), Harry Flam (rådets nuvarande ordförande) samt rådets tidigare ordföranden Lars Calmfors, Lars Jonung och John Hassler.
  Moderator:
  Karin Pettersson, politisk chefredaktör på Aftonbladet.
  Tid och plats:
  Måndagen den 4 december, kl. 12.30–14.00. OBS! Ny starttid!
  Grand Hotel, lokal ”Stockholm”, S. Blasieholmshamnen 8, Stockholm.
  InbjudanPDF